Nota Kemahiran Hidup Tingkatan Dua
Simpan Kira


 1. Istilah Simpan Kira
  • Simpan Kira
   Proses merekodkan urusniaga secara sistematik

  • Akaun
   Suatu catatan / rekod ringkas bagi urusniaga yang telah berlaku

  • Sistem Catatan Bergu
   Sistem yang merekodkan setiap urusniaga dalam dua akaun dengan amaun yang sama, satu dimasukkan dalam ruang debit dan satu lagi dalam ruang kredit akaun kedua

  • Urusniaga
   Suatu aktiviti yang berlaku semasa proses menjual dan membeli barangan dan perkhidmatan

  • Format Akaun
   Keadaan yang menerangkan bagaimana sesuatu akaun disediakan

  • Aset
   Semua harta bagi perniagaan

  • Liabiliti
   Semua tanggunan atau hutang perniagaan kepada pihak lain

  • Ekuiti Pemilik
   Semua harta atau modal yang dilaburkan dalam perniagaan

  • Modal
   Semua harta yang digunakan ketika memulakan perniagaan

  • Ambilan
   Pengambilan wang tunai daripada perniagaan

  • Hasil
   Semua pendapatan yang diperolehi oleh perniagaan

  • Belanja
   Semua kos yang perlu dibayar oleh perniagaan

  • Baki
   Lebihan daripada akaun. Baki h/b ialah baki yang dihantar bawah. Ia biasanya diletakkan di akhir bulan. Baki b/b ialah baki bawa bawah. Ia biasanya diletakkan diawal bulan.

 2. Ciri-ciri Rekod Perniagaan yang Baik
  • Merekodkan butir-butir yang penting seperti bila (tarikh), apa urusniaga (butir), dan berapa amaunnya (jumlah)
  • Mempunyai rekod yang sistematik
  • Disimpan dengan selamat

 3. Tujuan Menyimpan Rekod
  • Sebagai bukti berlaku urusniaga
  • Untuk kemudahan menyemak semula butiran perniagaan dan urusniaga yang telah dijalankan
  • Untuk mengetahui berapa jumlah aset yang ada dan tanggungan perniagaan
  • Memudahkan peniaga mengesan kelemahan bagi sesuatu tempoh perniagaan
  • Membantu peniaga membuat keputusan dan pembetulan

 4. Jenis-Jenis Akaun
  • Akaun Tunai
   Akaun yang digunakan untuk merekodkan urusniaga tunai

  • Akaun Bank
   Akaun yang digunakan untuk merekodkan urusniaga kredit

  • Buku Tunai
   Buku akaun yang menggabungkan akaun tunai dan akaun bank dalam satu

  • Akaun Ambilan
   Akaun yang merekodkan ambilan wang tunai dari perniagaan

  • Akaun Modal
   Akaun yang digunakan untuk merekodkan semua harta yang digunakan ketika memulakan perniagaan

  • Akaun Aset
   Akaun yang digunakan untuk merekodkan semua harta perniagaan.
   Akaun aset termasuklah
   • Akaun premis
   • Akaun kenderaan
   • Akaun lekapan dan lengkapan
   • Akaun Alat pejabat
   • Akaun perabot

  • Akaun Hasil
   Akaun yang merekodkan hasil atau pendapatan perniagaan

  • Akaun Penghutang
   Akaun yang merekodkan pihak yang berhutang kepada perniagaan

  • Akaun Pemiutang
   Akaun yang merekodkan pihak yang memberi hutang kepada perniagaan

 5. Format Akaun
  • Lazimnya akaun disediakan dalam format 'T' atau bentuk 'T'.
  • Akaun dibahagikan kepada dua ruang
  • Ruang disebelah kiri ruang Debit (Dt) dan ruang sebelah kanan ruang Kredit (Kt).


  rajah 1: Format Akaun

  • Kedua-dua ruang debit dan kredit mempunyai lajur yang berikut:
   1. Lajur Tarikh - digunakan untuk mencatatkan tarikh urusniaga berlaku
   2. Lajur butir - digunakan untuk mencatatkan urusniaga yang berlaku
   3. Lajur folio - digunakan untuk mencatatkan nombor rujukan bagi buku catatan pertama agar mudah dikesan
   4. Lajur jumlah - digunakan untuk mencatatkan nilai wang bagi urusniaga yang dinyatakan


  Rajah 2 : Lajur-lajur dalam akaun

 6. Sistem Catatan Bergu
  • Sistem catatan bergu bermaksud sistem yang digunakan untuk merekod urusniaga dalam dua akaun
  • prinsip catatan bergu ialah
   1. Suatu urusniaga dicatatkan dua kali
   2. Satu catatan didebitkan dan satu catatan dikreditkan
   3. Tarikh dan jumlah mestilah sama
   Contoh: Pada 3 Januari, Kedai Perabot Nusantara Enterprise membeli lima buah almari berkaca bernilai RM1500 secara tunai.

   Akaun Utama
   Urusniaga dicatatkan di bahagian kredit akaun utama


   Rajah 3: Akaun Utama

   Akaun Kedua
   urusniaga dicatakan berlawanan dengan akaun utama di sebelah debit pula


   Rajah 4: Akaun Bergu/Kedua

 7. Buku Tunai
  • Buku Tunai ialah buku yang menggabungkan Akaun Tunai dan Akaun Bank dalam satu buku
  • Format Buku Tunai


  Rajah 5: Format buku tunai

 8. Mengimbang dan menutup akaun
  • Mengimbang dan menutup akaun dilakukan untuk suatu tempoh tertentu seperti suku tahun,setengah tahun atau diakhir tahun
  • Akaun-akaun perorangan (A. Penghutang, A. Pemiutang & A. Modal) hendahlah diimbang dan dicari baki h/b dan baki b/b
  • Akaun ambilan hendaklah ditutup dengan memindahkan jumlah ke dalam kunci kira-kira
  • Akaun-akaun aset hendaklah diimbang dan dicari baki h/b dan baki b/b
  Rumusan Akaun Bergu
  Akaun Tunai dan Akaun Bank adalah akaun-akaun yang utama


  Rajah 6: Akaun Bergu

  Rumusan Jenis-Jenis Akaun


  Rajah 7: Jenis-jenis Akaun


  Rajah 8: Pembahagian jenis-jenis akaun

  Peringatan:

  • Akaun perorangan (A. Penghutang, A. Pemiutang & A. Modal) hendaklah diimbang dan mempunyai baki h/b dan baki b/b

  • Akaun Ambilan hendaklah ditutup dengan memindahkan jumlah ke Kunci Kira-kira

  • Akaun Aset (A. Tunai, A. Bank, A. Perabot, A. Kenderaan, A. Premis & A. Lekapan) hendaklan diimbang dan mempunyai baki h/b dan b/b

  • Akaun Jualan hendahlah ditutup dengan jumlah dipindahkan ke Akaun Perdagangan

  • Akaun hasil yang lain (A. Komisen, Akaun Dividen, A. Faedah diterima & A. Sewa diterima) hendalah ditutup dengan membawa jumlah ke Akaun Untung Rugi

  • Akaun Belian hendaklah dipindahkan jumlahnya ke Akaun Perdagangan

  • Alaun Belanja yang lain (A. Sewa, A. Insuran, A. Iklan, A. Kadar Bayaran & A. Belanja Am) hendaklah ditutup dengan memindahkan jumlah ke Akaun Untung Rugi

Hak Cipta 2007. Muhammad Khairi
SMK Bukit Jana, 34600 Kamunting