LATIH TUBI ONLINE 5
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN DUA
Tajuk : Lukisan Teknik (Teras)
 
Arahan : Pilih jawapan yang tepat dan klik butang jawapan. 20 soalan
1 Pensil ditandakan dengan HB seperti di bawah bertujuan
 
 
A . mengenal pasti jenama pensil B. menunjukkan gred mata pensil
C.  mengenal pasti kekerasan mata pensil D. menunjukkan jenis bahan yang digunakan
2 Alatan di bawah digunakan untuk
 
  A. memindahkan ukuran
B. melukis segitiga sama
C. memeriksa jarak garisan
D. membuat garisan lurus dan tepat
   
3 Sesiku T digunakan membantu pelajar membina
 
A. bulatan dan seperuh bulat
B. garisan tegak dan lurus
C. garisan mendatar dan lurus
D. garisan condong dan bersudut tirus
   
4 Garisan ini digunakan untuk menunjukkan pusat atau tetengah bagi bulatan atau lengkuk
 
A. Garisan objek B. Garisan penengah
C. Garisan binaan D. Garisan sempadan
   
5 Berdasarkan gambarajah di bawah, berapakah sudut yang dihasilkan oleh K?
 
 
A. 60 B. 75
C. 105 D 120
   
6 Antara berikut yang manakah cara yang betul untuk mendimensi garisan.?
   
 
I. II.
III. IV.
 
A. I,  dan II B.  II dan IV
C. I,  dan IV D.  III dan IV
   
7 Berapakah sudut L dalam gambarajah di bawah?
 
 
A. 60 B. 75
C. 105 D. 120
   
8 Rajah di bawah menunjukkan sebuah bongkah.
 
  Pandangan yang manakah dapat dilihat dari arah X
 
A. B.
C. D.
   
9 Berapakah sudut  M sesiku di bawah
 
 
A. 30 B. 60
C. 45 D. 90
   
10 Rajah di bawah menunjukkan  lukisan isometrik sebuah bongkah.
 
  Antara berikut yang manakah pandangan pelan bongkah tersebut?
 
A. B.
C. D.
   
11 Yang manakah di antara berikut digunakan untuk memindahkan ukuran di atas kertas lukisan?
 
A. B.
C.  D. 
   
12 Garisan yang ditunjukkan dibawah dinamakan
 
 
A. garisan binaan B. garisan benda
C. garisan tengah D. garisan tersembunyi
   
13 Gred pensil yang paling sesuai digunakan untuk melukis garisan dimensi seperti di bawah ialah
 
 
A. 2H B. H
C. HB D. 2B
   
14 Pandangan atas bagi lukisan ortografik bagi objek yang ditunjukkan x seperti rajah di bawah dinamakan
 
 
A. pandangan sisi B pelan
C. pandangan hadapan D. pandangan tegak
   
15 Rajah di bawah adalah lukisan isometrik sebuah bongkah.
 
  Antara berikut yang manakah pandangan  bongkah tersebut dari X?
 
A. B.
C. D.
   
16 Rajah di bawah adalah lukisan oblik sebuah bongkah.
 
  Antara berikut yang manakah pandangan bongkah tersebut dari X?
 
A. B.
C. D.
   
17 Rajah di bawah adalah lukisan isometrik sebuah objek
 
  Antara berikut yang manakah pandangan atas bagi objek tersebut?
 
A. B.
C. D.
   
18 Rajah di bawah menunjukkan pembinaan garisan.
Apakah alatan yang sesuai digunakan untuk membina garisan-garisan dalam rajah tersebut?
 
 
I. Pensil II. Sesiku T
III. Sesiku 45 IV. Sesiku 30/60
 
A. I  dan II B. II dan III C. I, , II dan III D. I, II dan IV
   
19 Yang manakah antara berikut berkaitan dengan lukisan unjuran ortografik?
  I. Pandangan sisi
II. Pelan
III. Pandangan hadapan
IV. pandangan tegak
 
A. I dan  III B. II   dan III C. I, II dan III D. II, III dan IV
   
20 Di antara bentuk-bentuk geomatri berikut , yang manakah tidak sesuai dibina dengan jangka lukis dan pembaris?
 
A. B.
C. D.
 
 
Disediakan oleh :
Muhammad Khairi.