.
 
 LATIH TUBI  ONLINE 3
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN DUA
Bahagian Elektronik
 
 Arahan : Pilih jawapan yang tepat dan klik butang jawapan. 25 soalan
1 Rajah di bawah menunjukkan satu komponen elektronik.
Apakah nama kaki yang bertanda X?
   
 
A. Pemancar B. Pemungut
C. Katod D. Anod
   
2 Rajah di bawah menunjukkan satu komponen elektronik.
 
  Pilih pernyataan yang benar berkaitan komponen tersebut.
  I. Boleh menyimpan cas
II. Mempunyai dua kutub
III. Mengeluarkan cahaya
IV. Dibuat daripada bahan sepera pengalir
 
A. I dan II B. I, II dan III
C. I, II dan IV D. II, III dan IV
   
3 Unit ukuran bagi kapasitor ialah
 
A. ampere B. ohm
C. volt D. farad
   
4 Apakah bahan yang digunakan untuk membuat transistor?
  A. Silikon dan germanium
  B. Karbon dan tanah liat
  C. Karbon dan kuprum
  D. Pengalir
   
5 Perintang tetap jenis karbon biasanya dibuat daripada campuran  serbuk karbon dan
 
A. kertas B.plastik
C. tembaga D. tanah liat
   
6 Antara berikut komponen yang manakah boleh berfungsi sebagai suis
 
A. B.
C. D.
   
7 Apakah bahan yang digunakan untuk membersihkan lapisan oksida pada tempat yang akan dipatri?
 
A. Fluks B. Minyak
C. Pelarut D. Plumbum
   
8 Lukisan skematik dapat menunjukkan
  A. fungsi sesuatu projek
  B. kekemasan sesuatu projek
  C. fungsi komponen yang digunakan
  D. kedudukan komponen yang digunakan dalam projek
   
9 Antara berikut yang manakah menunjukkan simbol suis mikro?
 
A. B.
C. D.
   
10 Antara yang berikut alatan tangan manakah paling sesuai untuk memotong kaki komponen selepas kerja pematrian?
 
A.  Pisau B. Pemotong sisi
C. Penjalur wayar D. Playar muncung tirus
   
11 Pateri 60/40 bermaksud nisbah campuran terdiri daripada
  A. 60% besi dan 40% timah
  B. 60% timah dan 40% besi
  C. 40% timah dan 60% plumbum
  D. 60% timah dan 40% plumbum
   
12 Pernyataan di bawah adalah berkaitan dengan satu komponen elektronik?
 
*  Sejenis komponen elektronik
*  Rintangannya boleh dilaraskan kepada nilai yang dikehendaki
*  Digunakan untuk mengawal pengaliran arus elektrik
*  Biasanya diguanakan untuk mengawal suara, warna dan kecerahan pada TV
  Komponen tersebut ialah
 
A. Pemuat B. Transistor
C. Suis mikro D. Perintang boleh laras
   
13 Antara yang berikut manakah yang perlu diberi perhatian semasa memilih perintang?
  I. Jenis
II. Had terima
III. Nilai empendens
IV. Kadaran kuasa
 
A. I, II dan III B. I, II dan IV
C. I, III dan IV D. II, III dan IV
   
14 Berdasarkan jalur perintang dalam jadual di bawah.
Pilih gabungan kod warna yang menghasilkan nilai bacaan rintangan 10 ohm
 
  Jalur 1 Jalur 2 Jalur 3
A Perang Hitam Perang
B Perang Hitam Hitam
C Perang Perang Perang
D Perang Perang Hitam
   
15 Apakah fungsi alatan yang ditunjukkan dalam gambarajah di bawah?
 
  A. Memasang dawai halus
  B. Membengkokkan kaki komponen
  C. Memasang kaki komponen elektronik pada bongkah penyambung
  D. Menyambung komponen elektronik secara kekal pada bod litar
   
16 Rajah di bawah menunjukkan simbol bagi sejenis transistor.
 
   
  Berdasarkan kepada lukisan simbol tersebut . Apakah jenis transistor tersebut
 
A. Jenis PNP B. Jenis NPN
C. Jenis berkutub D. Jenis tidak berkutub
   
17 Antara komponen-komponen berikut yang manakah dapat mengeluarkan cahaya?
 
A. Diod pemancar cahaya B. Transistor
C. Kapasitor D. Buzzer
   
18 Gambarajah di bawah ialah satu komponen elektronik, simbol yang manakah sepadan dengan komponen tersebut?
 
 
A B
C D.
   
19 Apakah alatan yang paling sesuai digunakan untuk membuang salut penebat pada wayar?
 
A. Playar muncung tirus B. Playar gabung
C. Pemotong sisi D. Penjalur wayar
   
20 Antara berikut yang manakah digunakan untuk menukar arus elektrik kepada cahaya?
 
A. Kapasitor B. Perintang boleh laras
C. Transistor D. Diod memancar cahaya
   
21 Rajah di bawah menunjukkan litar skematik sesebuah projek elektronik.
 
 
  Komponen yang digunakan dalam litar tersebut ialah
  A. suis tekan tutup, perintang tetap, kapasitor dan transistor
  B. suis tekan tutup, perintang tetap, transistor dan  diod memancar cahaya, 
  C. suis tekan buka, perintang tetap, diod pemancar cahaya dan kapasitor
  D. suis tekan buka , perintang tetap, diod pemancar cahaya dan transistor
   
22 Buzzer berfungsi untuk menukarkan
  A. tenaga elektrik kepada tenaga bunyi
  B. tenaga bunyi kepada tenaga elektrik
  C. tenaga elektrik kepada tenaga cahaya
  D. tenaga gerakan kepada tenaga elektrik
   
23 Rajah di bawah menunjukkan alat pematri.
   
  Apakah fungsi bahagian berlabel X?
  A. Memanaskan bod litar
  B. Memotong timah pematri
  C. Mencairkan timah pematri
  D. Membersihkan bod litar
   
24 Apakah yang mungkin akan berlaku jika diod pemancar cahaya diuji dengan voltan yang lebih daripada 9V?
  A. Diod pemancar cahaya ini akan terbakar
  B. Diod pemancar cahaya ini akan lebih tahan lama
  C. Isyarat cahaya akan lebih terang dan jelas
  D. Arus yang digunakan akan lebih rendah
   
25 Antara berikut, yang manakah simbol untuk buzzer?
 
A. B.
C. D.
 
 
 
Disediakan oleh :
Muhammad Khairi.